Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

VĂN BẢN CĂN CỨ
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN DẪN CHIẾU
VĂN BẢN THAY THẾ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
  • Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013
VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
VĂN BẢN ĐÍNH CHÍNH