Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (xem theo file đính kèm)

Văn bản đính kèm: