Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

 

 

Văn bản đính kèm: