Cục DTNN Khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(25/01/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

3. Giá gói thầu: 246.993.143 đồng (Giá gói thầu đã bao gồm cả giá, thuế, phí, lệ phí, phí bảo hiểm hàng hóa và các chi phí khác có liên quan trong quá trình vận chuyển).

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 22/QĐ-CDTBTN ngày 24/01/2022 của Cục trưởng Cục DTNNKV Bắc Tây Nguyên.

     5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên

gói

thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

246.993.143

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Từ ngày    24/01/2022

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành trước ngày 30/01/2022

 Các tin đã đưa ngày: