Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê nhân công dọn vệ sinh; bốc, xếp 678,605 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

(07/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

- Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công dọn vệ sinh; bốc, xếp 678,605 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 69/QĐ-CCDTLĐ ngày 07/12/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công dọn vệ sinh; bốc, xếp 678,605 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022.

4. Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

5. Giá gói thầu: 54.288.400 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu hai trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công dọn vệ sinh; bốc, xếp 678,605 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

54.288.400 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu hai trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm đồng chẵn).

 

Ngân sách Nhà nước năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 12/2021

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2021

 


 


Các tin đã đưa ngày: