Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua săm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2021, lắp đặt tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

(06/10/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo : Cục Dự trữ nhà nước khu vực Vĩnh Phú

- Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm -TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3991.961   - Fax: 0210.3952.096.

2. Tên gói thầu:  Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị hàng DTQG năm 2021

3.  Chủ đầu tư : Cục Dự trữ nhà nước khu vực Vĩnh Phú

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức

Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm giá kê đa năng phục vụ công tác bảo quản vật tư, thiết bị DTQG năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

80.000.000

68.904.000

Công ty TNHH Thanh Phúc

Quyết định số      285/QĐ-CDTVP ngày   06/10/2021

Trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: