Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp

(20/09/2021)

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ:  Số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256.3822602; 0256.3812906;  số Fax: 056.3827526;  Email: tungdutru@gmail.com

2. Tên dự án: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

3 Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-TCDT, ngày 15/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Tổng mức đầu tư:  13.687.407.130 đồng. (Mười ba tỷ sáu trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm lẻ bảy nghìn một trăm ba mươi đồng).

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức LCNT

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

I

Gói thầu Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 4: Nhà kho lương thực, điện trong nhà, thoát nước mái, chống sét, PCCC trong nhà, Điện ngoài nhà, san nền và thiết bị

 

12.717.715.612

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quí III/2021

Trọn gói

180 ngày

 

2

Gói thầu số 5: Phòng chống mối nhà kho lương thực

328.953.766

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quí III/2021

Trọn gói

60 ngày

 

II

Các gói thầu Tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Gói thầu số 1:Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 4; lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 3; 5

68.180.234

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quí III/2021

Trọn gói

60 ngày

 

4

Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 4; Thẩm định HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, 5

13.046.670

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quí III/2021

Trọn gói

30 ngày

 

5

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát các gói thầu số 4&5

443.447.224

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quí III/2021

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 4&5

 

6

Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành

100.407.621

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quí I/2022

Trọn gói

60 ngày

 

III

Các gói thầu cung cấp dịch vụ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gói thầu số 6: Bảo hiểm phần xây dựng gói thầu số 4

15.656.003

NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

Chào hang cạnh tranh rút gọn qua mạng

01 giai đoạn 01túi hồ sơ

Quý III/2021

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 4

 

              Tổng cộng giá trị các gói thầu:      13.687.407.130 đ,00

 Các tin đã đưa ngày: