Cục DTNN Khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo Dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

(20/09/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói

thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

67.100.000

67.100.000

Doanh nghiệp Tư nhân Đạt Hiền

Quyết định số 242/QĐ-CDTBTN ngày 18/9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 22/9/2021

 Các tin đã đưa ngày: