Chi cục DTNN Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp khí Nitơ bảo quản thóc tẻ Đông Xuân nhập kho năm 2021

(03/08/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

- Quyết định số 33/QĐ-CCDTTN ngày 02/8/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp khí Nitơ bảo quản thóc tẻ Đông Xuân nhập kho năm 2021;

2. Tên gói thầu: Cung cấp khí Nitơ bảo quản thóc tẻ Đông Xuân nhập kho năm 2021.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp khí Nitơ bảo quản thóc tẻ Đông Xuân nhập kho năm 2021

20.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 8/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: