Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

(03/08/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283.845150             - Fax: 02283.842081

2. Tên dự toán: Diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 299/QĐ-CDTHNN ngày 07/7/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021”.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng kinh phí: 90.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

  TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

90.000.000

NSNN – Phí bảo quản hàng DTQG năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Từ ngày 03/8/2021

Hợp đồng trọn gói

60 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: