Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc ĐX nhập kho DTQG năm 2021

(26/07/2021)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881 210

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc ĐX nhập kho DTQG năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

51.600.000 đ

(Năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

51.600.000 đ

(Năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

Dương Minh Quốc

Quyết định số 20/QĐ-CCDTLG ngày          

26/7/2021 của Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: