Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(19/02/2021)

 

1. Tên gói thầu: Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 311.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 30/4/2021.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường; Lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT:

- Thời điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: 15 giờ 45 phút ngày 19/02/2021 (Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 26/02/2021. (Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: