Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021

(18/02/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021.

3. Giá dự toán gói thầu: 151.085.250 đồng.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 51/QĐ-CDTBTN ngày 17/02/2021 của Cục trưởng Cục DTNNKV Bắc Tây Nguyên.

     5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên

gói

thầu

Giá dự toán gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp giáp hạt đầu năm 2021

151.085.250

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Từ ngày    17/02/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021

 

 Các tin đã đưa ngày: