Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2021

(18/02/2021)

 

A. Thông tin chung:

            1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh.

    - Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điện thoại: 028.35512585 - 35512586              - Fax: 028.35512591

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2021.

          3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 43/QĐ-CDTTPHCM ngày 09/02/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2021.

          4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

         5. Tổng mức dự toán: 228.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

            B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2021

228.000.000

 

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/05/2021.


 


Các tin đã đưa ngày: