Cục DTNNKV Đông Bắc thông báo mời thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2021

(01/02/2021)

 - Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

 - Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

1.000

Chi cục DTNN Hải An, Hải Phòng

12.820.000.000

2

Số 02

1.200

Chi cục DTNN Hải An, Hải Phòng

15.384.000.000

3

Số 03

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820.000.000

4

Số 04

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820.000.000

5

Số 05

1.000

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

12.820.000.000

6

Số 06

1.400

Chi cục DTNN Vĩnh Tiên, Hải Phòng

17.948.000.000

7

Số 07

1.250

Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Hải Phòng

16.025.000.000

8

Số 08

1.250

Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Hải Phòng

16.025.000.000

9

Số 09

1.400

Chi cục DTNN Quảng Ninh, Quảng Ninh

18.088.000.000

- Tiêu chuẩn chất lượng: gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2021 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ ngày 05/02/2021 đến trước 09 giờ ngày 05/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, số 19 đường Mạc Đăng Doanh, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 02253.822.720; Fax: 02253.747.179.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000/bộ HSMT/01 gói thầu (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Bộ phận văn thư Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 05/3/2021.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ ngày 05/3/2021.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021.

Kính mời đại diện của các nhà thầu mua HSMT và nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.    Các tin đã đưa ngày: