Cục DTNNKV Nghệ Tĩnh thống báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(01/02/2021)

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 3 846 071            - Fax: 0238 8 601 909

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 

Số thứ tự

Tên, số hiệu gói thầu

 Giá gói thầu
(đồng)

 Nguồn vốn

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

 Phương thức lựa chọn nhà thầu

 Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01 - Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

 Ngân sách nhà nước

 Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT trực tiếp (không qua mạng): từ 08h ngày 05/02/2021 đến trước 09h ngày 05/3/2021;
Thời điểm đóng thầu:  09h ngày 05/3/2021;
Thời điểm mở HSĐXKT: 10h ngày 05/3/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

2

Gói thầu số 02 - Cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

3

Gói thầu số 03 - Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

4

Gói thầu số 04 - Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

5

Gói thầu số 05 - Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

6

Gói thầu số 06 - Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

7

Gói thầu số 07 - Cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT trực tiếp (không qua mạng): từ 08h ngày 05/02/2021 đến trước 09h ngày 05/3/2021;
Thời điểm đóng thầu:  09h ngày 05/3/2021;
Thời điểm mở HSĐXKT: 10h ngày 05/3/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

8

Gói thầu số 08 - Cung cấp 1.150 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

9

Gói thầu số 09 - Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

10

Gói thầu số 10 - Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

11

Gói thầu số 11 - Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

12

Gói thầu số 12 - Cung cấp 1.450 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

 

 Các tin đã đưa ngày: