Cục DTNNKV Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Chi phí vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 25/QĐ-CDTNTB ngày 31/01/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 170.300.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu ba trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

170.300.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng 02 năm 2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 08/02/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: