Cục DTNNKV Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 4.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2021

(01/02/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3820326     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Cung cấp 4.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 61/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 56.115.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01, cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

8.729.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

2

Gói thầu số 02, cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

7.482.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

3

Gói thầu số 03, cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

7.482.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

4

Gói thầu số 04, cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

7.482.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

5

Gói thầu số 05, cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

7.482.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

6

Gói thầu số 06, cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

7.482.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

7

Gói thầu số 07, cung cấp 400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

4.988.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

8

Gói thầu số 08, cung cấp 400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

4.988.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng

02/2021

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2021

Tổng cộng:

56.115.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: