Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình và Tư vấn giám sát công trình Nâng cấp đường vào kho K1, K2 - Điểm kho Sa Đéc

(18/12/2020)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

Nâng cấp đường vào kho K1, K2 - Điểm kho Sa Đéc.

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

207.777.000 đồng

207.777.000 đồng

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Phúc.

Trọn gói

30 ngày

Số: 286/QĐ-CDTCL ngày 17/11/2020

2

 

Nâng cấp đường vào kho K1, K2 - Điểm kho Sa Đéc.

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát

 

Chỉ định thầu rút gọn

5.331.000 đồng

5.331.000 đồng

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sa Đéc.

Trọn gói

30 ngày

Số: 285/QĐ-CDTCL ngày 17/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: