Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu học kỳ I năm học 2020-2021

(04/12/2020)

A. Thông tin chung:   

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 2.392,829 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu học kỳ I năm học 2020-2021

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 338/QĐ-CDTTB ngày 04/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu học kỳ I  năm học 2020-2021;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

5. Tổng mức đầu tư: 1.413.853.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười ba triệu tám trăm năm mươi ba nghìn đồng). 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 2.392,829 tấn gạo DTQG cho hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu học kỳ I năm học 2020-2021

1.413.853.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu theo trường hợp đặc biệt (thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ).

 

Tối đa 02 ngày kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Hợp đồng theo đơn giá cố

định

trong suốt thời gian thực  hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo thực hiện xong trước ngày 20/12/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: