Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công Kè đá, Cổng, Tường rào, San nền Công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào, kè đá, san nền kho Dự trữ Đức Lý

(04/12/2020)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228 3847859;  Fax: 02283 842 081

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định

phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp tường rào, kè đá, san nền kho Dự trữ Đức Lý - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 1: Thi công Kè đá, Cổng, Tường rào, San nền Công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào, kè đá, san nền kho Dự trữ Đức Lý

20201055648-01

Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước - Một giai đoạn một túi hồ sơ

3.970,601

3.850,165

Công ty cổ phần Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn

Trọn gói

145

ngày

Quyết định số      546/QĐ-CDTHNN ngày 03/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: