Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG

(02/12/2020)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

    - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 07023.816919               - Fax: 07023.910.865.

2. Tên gói thầu: Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG .

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 312/QĐ-CDTCL ngày   02/12/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Tổng mức đầu tư: 67.815.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng)

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua tấm bê tông nhẹ kê lót cho giá kê đa năng bảo quản vật tư, thiết bị DTQG

67.815.000 đồng

 

Ngân sách                          Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

Quý IV năm 2020

Hợp đồng                    trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 Các tin đã đưa ngày: