Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nam Ninh hạng mục: Làm lại sân kho Tiệp K2 điểm kho Tam Tòa

(01/12/2020)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nam Ninh hạng mục: Làm lại sân kho Tiệp K2 điểm kho Tam Tòa;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 533/QĐ-CDTHNN ngày 27/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nam Ninh hạng mục: Làm lại sân kho Tiệp K2 điểm kho Tam Tòa;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 490.055.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu không trăm năm mươi năm nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

 

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Gói thầu xây lắp

450.609.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nam Ninh hạng mục: Làm lại sân kho Tiệp K2 điểm kho Tam Tòa

450.609.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12
năm 2020

Trọn gói

25 ngày

II

Gói thầu tư vấn

11.563.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 1;

11.563.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12
năm 2020

Trọn gói

25 ngày

 

Tổng cộng

462.172.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: