Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo KTKT, Thiết kế BVTC, Dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG

(27/11/2020)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 844 370;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 Công trình

Tên gói thầu1    

Số KHLC nhà thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(đồng)

Giá trúng thầu 3

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, sửa chữa thường xuyên

kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Hà Nam Ninh

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo KTKT, Thiết kế BVTC, Dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn

29.000.000

29.000.000

Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam

Trọn gói

40 ngày

Quyết định số 523/QĐ-CDTHNN ngày 20/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: