Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng Cục

(27/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: Số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 325/QĐ-CDTNTB ngày 16/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng Cục

277.086.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2020

Trọn gói

25 ngày

2

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

10.013.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1

Tổng giá các gói thầu

287.099.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: