Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

(26/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 342/QĐ-CDTNTB ngày 25/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 96.597.000 đồng (Chín mươi sáu triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

96.597.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2020

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: