Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng Cục

(27/11/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ  

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

8.901.000

8.901.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 314/QĐ-CDTNTB ngày 06/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 317/QĐ-CDTNTB ngày 10/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng  Cục

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

277.086.000

277.086.000

Công ty TNHH xây dựng thương mại Hiền Tài

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 336/QĐ-CDTNTB ngày 20/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

4

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

10.013.000

10.013.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

Quyết định số 337/QĐ-

CDTNTB  ngày 20/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: