Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai

(20/11/2020)

Công trình: Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội..

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 36 ngõ 1, Phan Đình Giót,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 043.8643017; Email: nguyenvanthao@gdsr.gov.vn

2. Tên công trình: Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội.

3. Quyết định số 397 /QĐ-CDTHN ngày 19 /11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư  (Gói thầu 1: Thi công Xây dựng, Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội; Gói thầu 2: Giám sát thi công xây dựng; Gói thầu 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán).

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

5. Phần công việc tổ chức đấu thầu phê duyệt tại quyết định này gồm 03 gói thầu có tổng giá trị: 84.376.246 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư:

 

Đơn vị : đồng

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Thi công xây dựng: Sửa chữa tường rào kho Hoàng Ngô - Chi Cục DTNN Thanh Oai - Cục DTNN khu vực Hà Nội.

 

 

80.967.450

NSNN 2020 (Dự toán chi khác khoản 331).

Chỉ định thầu (rút gọn)

Mời thầu trực tiếp thương thảo HĐ

Tháng

 11/2020

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

(Hoàn thành công trình)

2

Giám sát thi công xây dựng.

2.659.781

NSNN 2020 (Dự toán chi khác khoản 331).

Chỉ định thầu (rút gọn)

Mời thầu trực tiếp thương thảo HĐ.

Tháng

 11/2020

 Hợp đồng trọn gói

15 ngày

(Hoàn thành công trình)

3

Kiểm toán báo cáo quyết toán

 

749.015

NSNN 2020 (Dự toán chi khác khoản 331).

Chỉ định thầu (rút gọn)

Mời thầu trực tiếp thương thảo HĐ

Tháng 12/2020

 Hợp đồng trọn gói

 

05 ngày

 

 

Tổng cộng

84.376.246

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Tám mươi tư triệu, ba trăm bảy sáu ngàn,hai trăm bốn sáu đồng).Các tin đã đưa ngày: