Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG

(18/11/2020)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. 

3. Quyết định đầu tư: Quyết định số 581/QĐ-TCDT ngày 30/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch (danh mục, vốn) cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư khái toán: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

S TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

tạm tính
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

29.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2020

Trọn gói

40 ngày

 

Tổng cộng

29.000.000

 

 

 

 

 

                                               

(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng chẵn)Các tin đã đưa ngày: