Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020

(18/11/2020)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020 - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. 

3. Quyết định đầu tư: Quyết định số 582/QĐ-TCDT ngày 30/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch (danh mục, vốn) cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư khái toán: 484.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

S TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

tạm tính
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng năm 2020 - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

31.460.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2020

Trọn gói

40 ngày

 

Tổng cộng

31.460.000

 

 

 

 

 

                                               

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)Các tin đã đưa ngày: