Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021

(04/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910867 - Fax: 02703.910865.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021.

3. Giá dự toán gói thầu: 179.672.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng)

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 272/QĐ-CDTCL ngày 04/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên

gói

thầu

Giá dự toán gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021

179.672.000

Ngân sách Nhà nước.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 11/2020

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo thực hiện xong chậm nhất đến hết ngày 30/11/2020.

 Các tin đã đưa ngày: