Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ xuất bán 400 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2018

(26/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên

- Địa chỉ: Mai Thượng - Hương Mai - Việt Yên - Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3874292;   Fax: 02043874292

2. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ  bốc xếp 400 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2018 xuất bán theo kế hoạch năm 2020.

3. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên

4. Tổng mức đầu tư:   29.950.000đồng ( Hai mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

5. Nguồn kinh Phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 400 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2018

 

 

 

29.950.000 đ

(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu

chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn )

 

 

 

 

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

27/10/2020

Trọn gói

Trong quý IV năm 2020

 Các tin đã đưa ngày: