Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc đông xuân năm 2018 xuất kho

(08/10/2020)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 600 tấn thóc đông xuân nhập năm 2018 .

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 600 tấn thóc đông xuân năm 2018 xuất kho

Chỉ định thầu rút gọn

Đồng

 

 

55.200.000 đồng

(Năm mươi lăm triệu, hai trăm nghìn  đồng chẵn)

Công ty TNHH Du lịch thương mại và vận tải Hải Phương Chi

 

Quyết định số 46/QĐ -CCĐA ngày 07/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: