Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Chi cục DTNN Miền Đông

(09/10/2020)

1. Tên gói thầu: Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Chi cục DTNN Miền Đông.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 284.419.840 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 tại Chi cục DTNN Miền Đông.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: 15 giờ 30 phút ngày 08/10/2020 (Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2020. (Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: