Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020–2021

(07/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020–2021.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 177/QĐ-CCDTCT ngày 07/10/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020–2021.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 80.188.875đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu một trăm tám mươi tám ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp gạo xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

80.188.875

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định  63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ)

 

Tháng 10/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định  

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

Tổng cộng

80.188.875

 

 

 

 

 

 

 

                                        Các tin đã đưa ngày: