Chi cục DTNN Đăk lăk thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc, xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 tại tỉnh Đắk Lắk

(08/10/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk lăk

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An- TP.BMT – Tỉnh Đăk Lăk

2. Tên gói thầu: Bốc, xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 tại tỉnh Đắk Lắk

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 59/QĐ-CCDTĐLA ngày  06/10/2020 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc, xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 tại tỉnh Đắk Lắk.

4. Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk

5. Giá gói thầu: 78.722.470 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Bốc, xếp gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 tại tỉnh Đắk Lắk

78.722.470 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi đồng).

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 10/2020

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/11/2020

 


 


Các tin đã đưa ngày: