Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An

(06/10/2020)

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5512588                                Fax: 0283.5512591

2.  Tên dự toán: Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 174/QĐ-CDTHCM ngày 05/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ Long An.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng dự toán: 99.700.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy  trăm ngàn đồng).

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công sửa chữa - Công trình Sửa chữa thường xuyên năm 2020 kho dự trữ  Long An

99.700.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy  trăm ngàn đồng)

Ngân sách nhà nước

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Tháng 10 năm 2020

Trọn gói

15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tổng giá gói thầu

99.700.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, bảy  trăm ngàn đồng)

 

 Các tin đã đưa ngày: