Chi cục DTNN Quy Nhơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất kho 1.616,715 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(06/10/2020)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

- Địa chỉ: KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 02563 841 159

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia năm 2020.  

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 232/QĐ-CCDTQNH ngày 01/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho 1.616,715 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020.   

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

 

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

011

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

56.585.025

Ngân sách nhà nước cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 01/10/2020

đến 02/10/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/10/2020

 Các tin đã đưa ngày: