Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

(15/09/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 159/QĐ-CCDTCT ngày 15/9/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 229.500.000 đồng, Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng.

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

229.500.000

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

 

Trong tháng 9/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

 

Tổng giá trị gói thầu

229.500.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: