Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển 424,140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021

(15/09/2020)

THÔNG BÁO:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3813082.

2. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 424,140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021.

5. Giá gói thầu: 173.612.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng) theo quyết định số 344/QĐ-CDTĐN ngày 11/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 424,140 gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021.

173.612.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng).

Nguồn NSNN giao năm 2020.

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển theo điểm a khoản 2 điều 13 Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của của Bộ Tài chính.

Tối đa 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/9/2020.

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: