Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng năm 2020

(15/09/2020)

 

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5512578 – 0283.5512589      Fax: 0283.5512591

2.  Tên dự toán mua sắm: Mua sắm giá kê đa năng năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 156/QĐ-CDTHCM ngày 15/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng năm 2020.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng dự toán: 468.000.000đ

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm giá kê đa năng năm 2020.

468.000.000đ

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

 

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

60 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

468.000.000đ

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

 

 Các tin đã đưa ngày: