Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công chống mối công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Quang Hanh (kho số 2)

(10/09/2020)

Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công chống mối công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Quang Hanh (kho số 2)


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: