Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ xuất 2.398,8 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

(11/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123.569.898

- Fax: .....                                  Email: ccdtnnmc@gmail.com

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác gạo phục vụ xuất 2.398,8 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ xuất 2.398,8 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021.

 

227.886.000,đồng

 

NSNN cấp năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Từ ngày 11/9/2020-13/9/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: