Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A-006.18

(11/09/2020)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.821282;     - Fax: 02223.821687

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 284/QĐ-CDTHB ngày 10/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng mức đầu tư: 58.325.000 đồng

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A-006.18

58.325.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

15/9/2020

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: