Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 – bảo hiểm công trình

(11/09/2020)

 

Tên Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Lý (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6 – bảo hiểm công trình

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

4. Giá gói thầu: 17.970.887 đồng

Bằng chữ: Mười bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn tám trăm tám mươi bảy  đồng

5. Giá trúng thầu: 6.177.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời hạn bảo hiểm là: 545 ngày (từ khi công trình khởi công cho đến khi kết thúc, bàn giao đưa vào sử dụng (180 ngày) cộng thêm 12 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 435/QĐ-CDTHNN ngày 10/9/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6- Bảo hiểm công trình cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Lý (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.

 Các tin đã đưa ngày: