Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo mời thầu Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01 và 02 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C)

(18/08/2020)

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 13.983.853 đồng (Mười ba triệu chín trăm tám mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba đồng);

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01 và 02 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày cộng thêm 12 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Phan Rang (kho số 7C) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: Từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến trước  09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Phát hành E-HSMT miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2020./.

 Các tin đã đưa ngày: