Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG tại các Chi cục DTNN Từ Liêm, Sơn Tây, Mỹ Đức

(14/08/2020)

Công trình: Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG ở các Chi cục DTNN Từ Liêm, Sơn Tây, Mỹ Đức.

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 36 ngõ 1, Phan Đình Giót,  Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 043.8643017; Email: nguyenvanthao@gdsr.gov.vn

2. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG tại các Chi cục DTNN Từ Liêm, Sơn Tây, Mỹ Đức.

3. Quyết định số 276/QĐ-CDTHN ngày 10/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư  (Gói thầu 1: Thi công Xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG tại các Chi cục DTNN Từ Liêm, Sơn Tây, Mỹ Đức; Gói thầu 2: Giám sát thi công xây dựng + giám sát thi công lắp đặt thiết bị; Gói thầu 3: Kiểm toán báo cáo quyết toán).

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

5. Phần công việc tổ chức đấu thầu phê duyệt tại quyết định này gồm 03 gói thầu có tổng giá trị: 594.808.632 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư:

 

Đơn vị : đồng

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Thi công Xây dựng,   mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG tại các Chi cục DTNN Từ Liêm, Sơn Tây, Mỹ Đức

(423.497.831+ 145.982.000)

=

569.479.831

 

NSNN 2020 phí nhập, xuất hàng DTQG phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng.

 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Tháng

8/2020

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

(Hoàn thành công trình)

2

Giám sát thi công xây dựng + giám sát thi công lắp đặt thiết bị.

(13.911.904 + 1.232.089) =

15.143.993

NSNN 2020 phí nhập, xuất hàng DTQG…

Chỉ định thầu (rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Tháng

8/2020

 Hợp đồng trọn gói

45 ngày

(Hoàn thành công trình)

3

Kiểm toán báo cáo quyết toán

 

10.184.808 

NSNN 2020 phí nhập, xuất hàng DTQG…

Chỉ định thầu (rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Quý IV/2020

 Hợp đồng trọn gói

 

15 ngày

 

 

Tổng cộng

594.808.632

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm linh tám ngàn, sáu  trăm ba mươi hai đồng).

 Các tin đã đưa ngày: