Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng Kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện), Đường nội bộ, HT thoát nước ngoài nhà, HT PCCC, HT Điện tổng thể)

(07/08/2020)

                                     

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng Kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện), Đường nội bộ, HT thoát nước ngoài nhà, HT PCCC, HT Điện tổng thể).

- Loại gói thầu: Xây lắp;

- Giá gói thầu: 12.170.218.812 đồng (Mười hai tỷ, một trăm bảy mươi triệu hai trăm mười tám nghìn tám trăm mươi hai đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục: Xây dựng Kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện chiếu sáng), Đường nội bộ, HT thoát nước ngoài nhà, HT PCCC, HT Điện tổng thể).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;

2.Tên dự án: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (Kho số 13C).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước .

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoan, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ  08giờ 00 phút ngày 07/8/2020  đến trước 09 giờ ngày 17/8/2020;

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

     Địa chỉ  số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại:  0256.3826433; số Fax: 0256.3827526.

8.Giá bán 1 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9.Bảo đảm dự thầu: 180.000.000  (Một trăm tám mươi triệu đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 17/8/2020;

11. Thời điểm mở thầu:   10 giờ ngày  17/8/2020;

 Các tin đã đưa ngày: