Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020

(07/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

     -  Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020 cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020 cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

36.250.000 đồng

Quỹ phúc lợi

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 8/2020

Hợp đồng

 trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: