Chi cục DTNN Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ nhập 630.000 kg thóc theo Hợp đồng số 06,18/2020/HĐMB

(07/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

- Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283. 845 151

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 630.000kg Thóc Đông xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG theo Hợp đồng số 06,18/2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 630.000kg Thóc Đông xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG theo Hợp đồng số 06,18/2020/HĐMB

Chỉ định thầu rút gọn

77.490.000

77.490.000

Ông Phan Viết Tỉnh –Xã Tân Thịnh – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Quyết định phê duyệt phê duyệt kết quả số 17B /QĐ-CCDTNN ngày 01/8/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: